tatunosin: (dougan_kyonyu_6664-060.jpg (937×1500)から) Do you…

tatunosin:

(dougan_kyonyu_6664-060.jpg (937×1500)から)

Do you mind if I get even more comfortable, sensei?